قاضی جلادی که به نوید افکاری حکم ۲ بار اعدام داد را بشناسید!