از فروزان عبدی تا نوید افکاری؛ ورزشکارانی که اعدام شدند