اظهارنظر مجری بی‌حجاب مصر در باره زنان با حجاب جنجالی شد