تیک‌تاک و وی‌چت تا 40 ساعت دیگر در آمریکا ممنوع می‌شوند