اعتراض به سرکوب گسترده معترضان؛ بریتانیا، آلمان و فرانسه سفرای ایران را احضار کردند