گردنی برای داری

پیش از اینکه تبار دیو و دد، جان پهلوان نوید را بگیرد، پیام دلیرانه ی جوان بیباک شیرازی را در زندان دستار و ردا از گلویش شنیدیم که فریاد میزد: "اینها دنبال گردنی برای ریسمان دارشان میگردند!" - جان جوان بیدار را به گناه آزادگی گرفتند که بر رهبر الدنگ شوریده و فرتور ناپاکش را رو در روی دژخیمان هار دریده بود. دیو نوفل شاتو که از نخستین دم، باد کاشته تا توفان درو کند، ستونهای دار 42 ساله را از پشت بام بدنامی آغازیده که همچنان زندگیسوز مانده - نانخواران ناپاک دیو هار تا کی میتوانند

پیش از اینکه تبار دیو و دد، جان پهلوان نوید را بگیرد، پیام دلیرانه ی جوان بیباک شیرازی را در زندان دستار و ردا از گلویش شنیدیم که فریاد میزد: "اینها دنبال گردنی برای ریسمان دارشان میگردند!" - جان جوان بیدار را به گناه آزادگی گرفتند که بر رهبر الدنگ شوریده و فرتور ناپاکش را رو در روی دژخیمان هار دریده بود. دیو نوفل شاتو که از نخستین دم، باد کاشته تا توفان درو کند، ستونهای دار 42 ساله را از پشت بام بدنامی آغازیده که همچنان زندگیسوز مانده - نانخواران ناپاک دیو هار تا کی میتوانند مردم را در سیه چالها بپوسانند و پاره پاره کنند و از دار آویزند؟ دیر یا زود به دست همرزمان همسنگر نوید بیدار فرو خواهند ریخت تا ایران و جهان از چنگ توله های اهرمن برهند. پهلوان مانا در تاریخ زادگاهمان، گوهر باستانی ی پهلوان اندیشی، پهلوان زیستی و پهلوان هنجاری را در کوتاهترین پیام ماندگارش به گوش جانمان نشانده تا ریشه ی دارها را برای همیشه از بیخ و بن برچینیم و گردنها را برای آزادی و آزادگی و بارور شدن بار آریم. فروتنی و مهر و بهروزی را جای خشم و رشگ و کین و بیزاری بنشانیم تا دروازه های دنیایی بهتر را به روی مردممان گشاده بینیم. فردای نادیده را جز این میبینید؟  

 

بزرگ امید - سپتامبر 2020

***

برگرفته از: 
ایمیل ارسالی
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: