'کودتای خزنده'؛ دستکاری منابع حکومتی ایران در فایل آذر ۶۳