ارتساخ ( قرەباغ ) و اذربایجان جنوبی یک سرنوشت با دو نگاە متفاوت
12.10.2020 - 13:45

 

 

منطقە قفقاز با وجود بیش از پنجاە ملت بزرگ و کوچک دارای بیشترین تنوع ملی،  بعداز خاورمیانە تنش زاترین حوزە جغرافیایی دنیاست. قرەباغ با داشتن اکثریت ارمنی میتوان گفت کوچک شدە قفقاز کە خارج ارامنە، کوردها، اذریها و دیگر ملل و ادیان در ان زیستەاند. بنا بە برخی اسناد برخی اذریهای انجا برای استقلال این منطقە از اذربایجان با ارمنیها همراە بودەاند. قرەباغ از دورە شوروی سابق ساختار سیاسی بطور خودمختار اما در خاک اذربایجان ادارە شدەاست.  در کنار جمهوری خودمختار قرەباغ منطقە خودمختار کوردستان سرخ بودە کە  در جریان یکسان سازی استالین منحل گردید اما قرەباغ همچنان پابرجا ماند. 

 

استقلال خواهی ارمنیهای قرەباغ یاداور استقلال خواهی اذریهای ایران است. تهاجم اخیر اذربایجان با کمک ترکیە بە قرەباغ بسیار مشابە هجوم ارتش شاهنشاهی ایران بە جمهوری اذربایجان در سال ١٣٢٥ و سقوط فرقە دموکرات اذربایجان در تبریز بود. تهاجمی کە هزاران اذری قتل عام شدند و زهرچشم از این ملت گرفتند کە اثرات منفی ان هنوز هم پابرجاست. بعذاز چند دهە از تجاوز قوای ایران بە خاک اذڕبایجان خوشبختانە شعور ملی مردم اذربایجان همچنان زندە و بر حقوق ملی خود پای می فشارند.   بسیاری از اذریهای ایران اذربایجان را اذربایجان جنوبی می نامند و کم نیستند فعالان سیاسی کە برای استقلال ان دیار تلاش میکنند. سوال اینجاست اذربایجان ایران محل سکونت اذریها،  اما بلحاظ قوانین بین المللی بخشی از خاک ایران است اگر استقلال انان از ایران یک حق است _ کە هست _  برای ارمنیهای قرەباغ این حق باید محفوظ باشد اگر خاک بر  خواست مردمان یک دیار ارجحیت داشتە باشد و از این نگاە قرەباغ را بخشی از اذربایجان بدانند  باید اذریهای ایران از استقلال خواهی خود کوتاە ایند  چون اذربایجان جنوبی طبق قوانین جهانشمول بخشی از خاک ایران است اما اگر تعلقات ملی انان انها را مصمم بە جدایی از ایران میکند باید همان حق را برای ارمنیهای قرەباغ قائل شوند. 

 

 قبرس شمالی نیز شرایط مشابە قرەباغ دارد. قبرس شمالی منطقەای تورک نشین اما خاک ان متعلق بە قبرس است. اگر قرەباغ بخشی از خاک اذربایجان است باید دولت دست نشاندە تورک در قبرس منحل گردد چون قبرس شمالی یک اشغالگری عریان است.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما