نویسندگانی که توضیح‌المسائل ننوشته بودند زندانی شدند!