چرا اذربایجان نتوانست افکار عمومی جهان را با خود همراە کند؟

اذریهای جهان همانند ملتهای تحت ستم منطقە ملتی تحت ستم کە سالیان درازی است برای احقاق حقوق ملی خود تلاش میکنند و خوشبختانە تا این مرحلە کشوری را با نام خود دارند اما هنوز هم تا رسیدن بە ازادی تمام راە درازی در پیش دارند. ملتی کە تحت ستم است نباید از کشور یا ملت دیگری کە خود در انسان ستیزی و کشتار تاریخ سیاهی دارد درخواست کمک کند مثل انچە اذربایجان از ترکیە نمودە است. ترکیە کە اجرای تئاتر کوردی را در استانبول بر نمی تابد چگونە میتواند ناجی اذریها باشد؟

 

 

 

اشتباە مقامات جمهوری اذربایجان در جنگ اخیر علیە مردم ارتساخ ( قرەباغ ) ببهانە بازپسگیری ان مناطق  درخواست  کمک از  ترکیە بودەاست، کشوریکە حساسیت تما دنیا را علیە خود برانگیختە و ایندەای تاریک در انتظار خود اوست.  مطمئنا  اذریها قربانی این گزینە منفی خواهند شد. 

 

 

اذریهای جهان همانند ملتهای تحت ستم منطقە ملتی تحت ستم کە سالیان درازی است برای احقاق حقوق ملی خود تلاش میکنند و خوشبختانە تا این مرحلە کشوری با نام خود دارند اما هنوز هم تا رسیدن بە ازادی تمام راە درازی در پیش دارند. ملتی کە تحت ستم است نباید از کشور یا ملت ستمگر دیگری کە در انسان ستیزی و کشتار تاریخ سیاهی دارند درخواست کمک کنند مثل انچە  سران اذربایجان از ترکیە نمودە است. کشوریکە کە اجرای تئاتر کوردی را در استانبول بر نمی تابد چگونە میتواند ناجی اذریها باشد؟ 

 دخالت و کمک ترکها در جنگ قرەباغ ممکن است برای اذریها دستاوردهای  نظامی اوردە باشد اما چون  ماهیت جنگ انان را از  میهنی بە دینی تغییر دادە نتایج این جنگ بە نفرت از اذربایجانیان نزد افکار عمومی انجامیدە است. گروههای اسلامی سوریە ابزاری در دست اردوغان برای کشتار و غارتگری در منطقە هستند کە اینک نیز علیە مردم  قرەباغ از انان استفادە میکند کە از نظر افکار عمومی دنیا لکەای ننگ برای اذربایجان محسوب میشود. اگر این جنگ، جنگ برای ازادی قرەباغ بود الزاما می بایست از اذریهای جهان برای ازادسازی قرەباغ دعوت میشد نە گروههای تروریستهای وابستە بە ترکیە.  

 

 بر کسی پوشیدە نیست جنگ کنونی اذربایجان - ترکیە علیە مردم قرەباغ نە جنگی برای ازادسازی مناطق مورد مناقشە، بلکە نیاز ترکیە بە جنگ برای عبور از مشکلات داخلی خود است.  از جهت دیگر برای رژیم اسلامی ترکیە تسلط بر نفت و گاز اذربایجان مهم است تا قدرت چانەزنی انان را مقابل اروپا بالا ببرد. 

 حاکمیت اسلامی اردوغان همانند جذامیانی هستند کە هر گروە و حکومتی بە انان نزدیک شوند همانند انان جذامی  میشوند.  ترکان عثمانی ملتی خشن، بی  رحم و بی هویت هستند کە هویت خود را تنها از تحجرات اسلامی میگیرند و بدون دین هویتی ندارند. ملتهای بی هویت در راە انداختن جنگ و کشتار  بی باکند اما همانگونە گفتە شد اذریها ملتی متمدن و ازادە هستند کە با هیچ سیغەای در یک دایرە با ترکان عثمانی تعریف نمیشوند اما محاسبات غلط اخیر سران اذربایجان در چرخش بسوی ترکیە انان را در قضیە قرەباغ ناکام خواهد گذاشت.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
این جنگ سرنوشت ساز ماتحت خیلی ها را سوزانده است.
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ســـالم دوســـلار..
آقای هادی صوفی زاده...
آزربایجان افکار عمومی جهان را با چهار اعلامیه حقوق بین المللی نزدیک 30 سال پیش , همراه خود کرده است. شما بایستی سوال میکردید که چرا ارمنستان بیش از 30 سال