آخرین جدال بایدن و ترامپ در مناظره‌ انتخاباتی با ترجمه همزمان