اقتصاد ایران، هنوز گرفتار سودای کپک‌زده «خودکفایی»