نام کمونیسم متعلق به گذشته‌ای است که اندک‌اندک در غبار تاریخ محو می‌شود