جمهوری اسلامی و انتخابات آمریکا: از چشم امید تا حمله سایبری