انتخابات ۲۰۲۰، آزمون دشواری برای دموکراسی در آمریکا