دست کم 5 ناموزونی، اقتصاد کلان ایران را می‌آزارد و آن‌را از تولید باز می‌دارد