آیا راهی برای خروج از رفتارهای تعصب‌آمیز بشری وجود دارد؟