ائتلاف اجتماعی، گشایش راه “آبان” های آتی و سرنگونی حکومت اسلامی

در همپیمانی با خیزش آبانماه ۱۳۹۸ و ادامه مبارزات چهل و یکساله برای برچیدن حکومت اسلامی در ایران، کوشش برای تدوین مبانی سیاسی و سامانه لازم برای خیزش های آتی را با جامعه سیاسی ایرانی در میان بگذاریم. اقدامات تا کنونی به دلیل بار بوروکراتیک، قیم مابانه، فرقه گرایانه و موج سوارانه در محافل سیاسی خارج از کشور، آب در شوره زار ریختن است. تا هنگامی زمین مبارزه درست انتخاب نشود و کانون ائتلاف از میان محافل خرد و کلان بی ریشه و بی مایه، به درون جامعه منتقل نگردد، ....
 
 

در همپیمانی با خیزش آبانماه ۱۳۹۸ و ادامه مبارزات چهل و یکساله برای برچیدن حکومت اسلامی در ایران، کوشش برای تدوین مبانی سیاسی و سامانه لازم برای خیزش های آتی را با جامعه سیاسی ایرانی در میان بگذاریم. اقدامات تا کنونی به دلیل بار بوروکراتیک، قیم مابانه، فرقه گرایانه و موج سوارانه در محافل سیاسی خارج از کشور، آب در شوره زار ریختن است. تا هنگامی زمین مبارزه درست انتخاب نشود و کانون ائتلاف از میان محافل خرد و کلان بی ریشه و بی مایه، به درون جامعه منتقل نگردد، خیزش های پراکنده به جنبش اجتماعی هدفمند ارتقاء نمی یابند. نوشته زیر پس از تدقیق و صیقل یابی، می تواند سخنان صدها کنشگر سیاسی باشد که برای برون رفت ایران از شرایط کنونی مبارزه می کنند.

پیشگفتار

چهار دهه استبداد، بربریت و ویرانگری های حکومت اسلامی در ایران بس است!

چاره رهائی ملت ایران، خیزش متحدانه سراسری شهروندی با اهداف سیاسی روشن برای پایان دادن به حکومت اسلامی و برقراری جمهوری برآمده از خرد جمعی جامعه شهروندی است.

ما برآنیم تا با یاری از تجارب مبارزاتی مردمی در ایران، اروپا (نظیر فرانسه، آلمان ..) و … جمهوری مدرن شهروندی را جایگزین رژیم های پیشاسرمایه داری موروثی،  دینی، قومی، ایلی، تباری کرده و نظام سیاسی را بر بنیاد اراده آزاد و دمکراتیک شهروندان ایران بنا کنیم.

ما دین رسمی در کشور را تحمل نکرده، آزادی همه ادیان را تامین نموده و به دخالت دین در دولت، حکومت، سیاست و امور جامعه خاتمه می دهیم و تثبیت ارزش های آزادیخواهانه، دمکراتیک، سوسیال و لائیک را در جامعه پی می گیریم.

ما آزادی پوشش، آزادی مسافرت، انتخاب دانشگاه، کار، محل اقامت، شغل، برابر حقوقی زنان با مردان و تامین اجتماعی در دوران آموزش، کارآموزی، بیکاری، بیماری و بازنشستگی را از الزامات کشور می دانیم.

ما آزادی های بی قید و شرط  سیاسی، بیان، نشر، تشکل، تحزب و اجتماعات را از اصول خدشه ناپذیر دمکراسی می دانیم.

ائتلاف اجتماعی

ائتلاف اجتماعی کنشگران سیاسی، اهداف برچیدن حکومت اسلامی، تشکیل مجلس موسسان، انتقال قدرت به نمایندگان منتخب شهروندان، تامین امنیت جامعه، همبستگی ملی و یکپارچگی سرزمینی ایران را در دستور کار قرار می دهد.

مطالبات سیاسی زیر، اصولی هستند که ساختار ائتلاف اجتماعی را تشکیل می دهند.

۱-آزادی زندانیان سیاسی و ممنوعیت آزار، دستگیری و حبس شهروند بخاطر اندیشه سیاسی
۲- تامین آزادی بیان، گفتار، نوشتار، احزاب، ادیان، پوشش، سندیکاها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی
۳- تدارک تشکیل مجلس موسسان متشکل از منتخبین شهروندان برای تصویب قانون اساسی کشور و تشکیل دولت
۴- پایبندی به خرد جمعی جامعه ایرانی، همبستگی ملی شهروندان، یکپارچگی کشور و پایان دادن به حکومت دینی و دخالت دین در امور سیاسی و اجتماعی
۵- از آنجاکه پاسداری از حقوق بشر و حاکمیت قانون مبتنی بر آزادی و برابرحقوقی شهروندی در حکومت اسلامی جایگاهی ندارد، ملت ایران به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری است. تدارک سرنگونی حکومت اسلامی از طریق جنبش آزادیخواهانه و دمکراتیک شهروندی و انتقال قدرت به نمایندگان آنها در مجلس موسسان ملی ایران، بستر حکومت مردم بر مردم را مهیا می کند.

۶-سامانه ائتلاف اجتماعی، نهادهای خودمدیریت لائیک و دمکراتیک شهروندان در محلات، کارخانه ها، دانشگاه ها، ادارات .. می باشد که امر مبارزه و سازماندهی قدرت نوین را متحقق می کنند. ارگان هماهنگی مبارزات سراسری توسط نهادهای خودمدیریت لائیک و دمکراتیک در میدان مبارزات شکل خواهند گرفت.

۷-بزرگترین خدمت برای تحقق همبستگی اجتماعی، سیاسی و ملی در جامعه ایران، کنارگیری از قیم مآبی و اجتناب از سخن گفتن به نام ملت و خودداری از رهبرسازی،  تعیین شاه، رئیس جمهور، وزیر و وکیل برای جامعه شهروندی ایران است. باورمندان به آزادی ایران و مردم، می توانند به وظایف نیروی پشت جبهه ای خود عمل کنند. به تشتت آفرینی، آشفته فکری و انتقال بیماری های سیاسی خود به درون جنبش پایان دهند و اگر پایگاه اجتماعی در ایران دارند، آنها را به همبستگی، همفکری و همگامی پیرامون  «برنامه سیاسی ائتلاف اجتماعی» دعوت کنند. ما با یک سمتگیری سیاسی اینچنینی می توانیم راه همبستگی میدانی را هموار کرده و تفاوت های سیاسی را از سر راه جبهه اقدام مشترک در خیابان برداریم و نقد، بحث و برخورد را در رسانه ها و سمینارها انجام دهیم.

تریبون جنبش شهروندی لائیک دمکراتیک ایران

www.tribuneiran.org

14.11.2020

منبع: 
تریبون ایران
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: