برخورد خامنه‌ای با سه اعتراض وشعار جاهل، دیکتاتورو قاتل علیه او!