برگزاری نشست مجازی سران گروه ۲۰ به میزبانی عربستان