وعده کشورهای گروه۲۰؛ دسترسی «همگان» به واکسن‌های ویروس کرونا