عدم تحویلگیری لباس، به نفع موسسه حامی و برای غارت و دزدی از زندانیان