بازگشت نیمیتز به خاورمیانه، آغاز دوباره یک کابوس برای سپاه قدس