در ۳۲ سال گذشته دست کم ۱۱ فرمانده ارشد سپاه کشته شدند!