اروپا و آمریکا برای مقابله با چین در دوران بایدن متحد خواهند شد؟