آیا محسن فخری‌زاده با استفاده از این سلاح اتوماتیک ترور شد؟