چگونگی ملاقات محرمانه بین روحانی و مقام اسرائیلی !