قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»؛ کارت تهران در مذاکره با غرب