ژیسکار دستن هم رفت ;او ازجمع گوادلوپ برای ایران ۵۷ بود!