رویای بلندپروازانه وزارت نفت در افق ۱۴۲۰: تولید روزانه ۶.۵ میلیون بشکه نفت