در آستانه سالگرد هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی و کشتن ۱۷۶ سرنشین آن