در حمایت از مواضع شجاعانە امانوئل ماکرون!

امانوئل ماکرون رێیس جمهور فرانسە در برخورد با اینگونە اقدامات ضد انسانی تروریست های اسلامگرا ضمن محکوم نمودن این ترور ناجوانمردانە بر آزادی های سیاسی، مدنی، سکولاریزم و جمهوری خواهی فرانسویان تآکید نمود. کنش و واکنش هایی کە در پی این عمل تروریستی بەوجود آمد عملا جوامع غربی را با چالشی جدید روبەرو ساختە است کە همانا حمایت دولت اردوغان ازآزادی عمل اسلامگرایی افراطی در قلب جوامع اروپایی است.

 

توضیح: روز جمعە چهارم دسامبر گروهی از کوردهای مقیم نروژ میتینگی حمایتی  مقابل سفارت فرانسە در حمایت از اقدامات شجاعانە امانوئل ماکرون برای محدود کردن اسلام سیاسی برگزار کردند. در جریان میتینگ خارج از  نامە همبستگی با فرانسە کە تحویل کاردار سفارت گردید، پیامهایی قرائت گردید کە متن فارسی پیام شرکت کنندگان اینجا منعکس میگردد. 

اسلام سیاسی در تضادی آشکار با مبانی حقوق بشر و آزادی های نهادینە شدە در جوامع غربی قرار دارد و از این رو تلاش دارد در چارچوب گروەهای فشار، مساجد و اماکن مذهبی عرصە را بر ارزش های دمکراتیک  تنگ نماید. از بدو حوادث ١١ سپتامبر ٢٠٠١  بە این سو اسلام سیاسی  در کشورهای اروپایی وارد فصل جدیدی از فعالیت های سیاسی گشتە و گرچە در هویت های مختلف نظیر اسلام ایرانی، اسلام ترکی و اسلام عربی ظاهر گشتە، اما تماما در راستای ضدیت با مبانی حقوق بشر و آزادیهای فردی و اجتماعی گام برداشتە است. و هرکدام از این هویت ها شاخەهای گوناگونی در کشورهای دیگر دایر کردە و بعضا بە تهدید و ترور و باج خواهی پرداختەاند. از فردای بهار عربی بە این سو نقش دولت اسلام گرای ترکیە بە رهبری رجب طیب اردوغان  در حمایت پنهان و آشکار از گروەهای افراطی و تروریستی نظیر داعش عیان گشتە و بویژە در راستای باج خواهی از دول اروپایی هرازچند گاهی این جا و آن جا جنایت می آفریند. تازەترین مورد از این دست اندازی ها و اقدامات جنایت کارانە اسلامگرایان افراطی قتل ساموئل پاتی معلم فرانسوی بە دست یک جوان افراطی درکلاس درس بود کە واکنش های گستردەای در خود فرانسە و در سطح جهانی بە دنبال داشت.

 امانوئل ماکرون رێیس جمهور فرانسە در برخورد با اینگونە اقدامات ضد انسانی تروریست های اسلامگرا ضمن محکوم نمودن  این ترور ناجوانمردانە بر آزادی های سیاسی، مدنی، سکولاریزم و جمهوری خواهی  فرانسویان تآکید نمود. کنش و واکنش هایی کە در پی این عمل تروریستی بەوجود آمد عملا جوامع غربی را با چالشی جدید روبەرو ساختە است کە همانا حمایت دولت اردوغان ازآزادی عمل اسلامگرایی افراطی در قلب جوامع اروپایی است. 

 فاشیزم اسلامی زیر لوای هر تشکل یا نهادی کە باشد امروز پرچم خود را در راستای ارعاب و کشتار انسان های آزادی خواه در سراسر جهان و بویژە در فرانسە بر افراشتە است . ما بە عنوان جمعی از  کوردهای  آزادی خواهی مقیم اسلو خود را موظف می دانیم کە ضمن محکوم کردن جنایات اسلامگرایان افراطی در فرانسە، حمایت آشکار خود را از مواضع شجاعانەی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسە اعلام بداریم و هم زمان خواستار آنیم تا دول اروپایی ضمن حمایت بی چون چرای خود از دولت و ملت فرانسە تمامی مساجد، مراکز و تشکل های اسلامی را در جوامع خود  محدود و موظف کنند و عرصە را بر رشد اسلامگرایی افراطی در کشورهای متبوع خود تنگ نمایند. 

 

ناگفتە پیداست کە گروەهای اسلامی در اروپا  منابع مادی و شبکەهای انسانی خود را در راستای ارعاب و کشتار مردمان بی دفاع و صلح جو در بخش بزرگی از جهان  و بویژە جوامع اروپایی بە کار می گیرند.ما می دانیم کە اغلب سوپر مارکت ها، رستوران ها و اماکن تجاری ترک ها در فرانسە، نروژ و سایر کشورهای اروپایی با مساجد و مراکز اسلامی مورد حمایت دولت اسلامی ترکیە و شخص اردوغان مرتبط و سرمایە زیادی را کە از اروپا چپاول  بە  دستگاە فاشیستی اردوغان تزریق میکنند.

 

کوتاە سخن، این روزها کە فرانسە بعنوان سنگر دفاع از آزادی و لائیسیتە بە دفاع از ارزشهای انسانی پرداختە و گروەها و تشکل های اسلامی را در منگنە قرار دادە است تا  خود را در چارچوب قوانین کشور فرانسە باز تعریف نمایند ماهم لازم دانستیم بەعنوان جمعی از کوردهای مقیم اسلو حمایت خود را از اقدامات پیشگیرانەی دولت فرانسە در محدود کردن اسلام سیاسی  اعلام بداریم و همزمان خواستار آنیم کە دولت نروژ نیز آشکارا حمایت خود را از اقدامات  دولت فرانسە اعلام داشتە و بە نوبەی خود کلیەی نهادها و مراکز اسلامی را محدود نماید.

جمعی از کوردهای مقیم نروژ

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: