جمهوری اسلامی؛ مجموعه‌ای به هم‌پیوسته و پایان‌ناپذیر از «خطاهای انسانی»