سوری‌هایی که در قره‌باغ 'گوشت جلوی توپ و تانک' شدند