سناریوسازی مضحک ترکیە در پروندە حبیب اسیود
15.12.2020 - 12:17

 

 

- بعداز رسوایی روزافزون رژیم اسلامی ترکیە در ارتباط با دستگیری اقای حبیب اسیود فعال سیاسی عرب و تحویل او بە ایران در قسمت ترانزیت فرودگاە استانبول نهادهای امنیتی ترکیە برای برون رفت از رسوایی بە سناریوسازی روی اوردە تا افکار عمومی را فریب دهند. 

 

- سناریوی انان از این جهت مضحک بنظر میرسد کە اگر از ین موضوع هم صرفنظر  کنیم کە اقای اسیود از قطر عازم سوئد بودە و در استانبول توقف داشتە، با وجود دهها پست بازرسی در مسیر ٢٤٠٠ کیلومتری غرب بە شرق ترکیە بویژە در قسمت شرقی چگونە ممکن است  ماشین حمل این نفر کشف نشدە باشد و در حالیکە کل نوار مرزی ترکیە با ایران دیوارکشی شدە  و امکان رفت وا مد بە ایران تنها از دروازەهای قانونی امکان دارد چگونە یک باند قاچاق قادر بە انتقال او بە ایران بودەاند؟ 

 

- ناگزیزی تورکها بە سناریو سازی ناشی از فشار محافل حقوق بشر اروپا بویژە کە اسیود شهروند سوئد بودە و همچنین استفادە از فضای روانی ایجادشدە میان ایران و ترکیە بعداز تنشهای لفظی میان ایران و ترکیە بر سر شعرگویی اردوغان و بویژە انتقادات جهانی بە اعدام روح الە زم تورکها فرصت را مغتنم شمردە و پیش دستی کردە تا چهرە کریە خود را پاک نمایند و با دستگیری عدەای وانمود کنند کە تحویل او بە ایران توسط گروهی قاچاقچی انجام گرفتە و خود را مبرا کنند. 

- اگر از دهها و صدها مورد قربانی در چند دهە گذشتە در ترکیە بگذریم در همین سال جاری خانم مریم شریعتمداری از دختران خیابان انقلاب و عیسی بازیار فعال فرهنگی کە در اختیار کمیساریای پناهندگان سازمان ملل در ترکیە قرار دارند توسط پلیس ترکیە ربودە شدند تا بە ایران تحویل دادە شوند اما بە همت سازمانهای حقوق بشری بین المللی از دست پلیس رهایی یافتند. 

- سناریو نویسی نهادهای امنیتی ترکیە محتملا بنابە پیشنهاد برخی اذریهای ایران کە در سازمان امنیت ترکیە اجیر هستند و با علم از حجم خشم فعالان عرب مقامات امنیتی تورک را ناگزیز بە نوشتن همچون سناریوی کردەاند کە بد هم نبودە باند قاچاقچی هم کورد معرفی شوند تا بلکە از این نمد بزعم خود کلاهی بدوزند. 

 

- اصل قضیە این است کە رژیم اسلامی ترکیە بعداز کودتای ساختگی در سال ٢٠١٦ تمام پروتکلهای حقوق بشری با اتحادیە اروپا را تعلیق و در سال ٢٠١٧ در جریان سفر حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم ایران بە ترکیە و دیدار با خلوصی اکار وزیر دفاع ترکیە پروتکلهای امنیتی در همە زمینەها را امضا نمود و جنایت یادشدە بخشی از  توافقات مندرج در پروتکل یادشدە میباشد.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما