خاطره‌ای از سال‌های اولیه مهاجرت و غربت و کم‌عقلی خودم