آخرین مراحل از زین کردن اسب برای یک رئیس جمهوری سپاهی