دانشمندی که آمریکا اخراجش کرد ولی قهرمان ملی چین شد