سیاست دوگانه جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان