بیانیه مشترک اتحادیه هسته های مقاومت شورایی و شورشگر و انقلابی
22.12.2020 - 18:51

بیانیه مشترک اتحادیه هسته های مقاومت شورایی و شورشگر و انقلابی 

دفاع مسلحانه و تسلیح توده ها پاسخ به یک ضرورت فوری جنبش سرنگونی و همه نیروهای برانداز و  جنبشهای اجتماعی است.
جنگ مسلحانه رژیم  کارگزاری گشته اسلامی بعد از به شکست کشاندن قیام 57 همچنان ادامه دارد.رژیم آپارتایدی حاکم اسلامی در طی 42 سال حاکمیت ننگین خود با تمامی ابزارها کشتار حکومتی خود را پیش میبرد.ماموریت کامل رژیم حاکم کارگذاری گشته توسط اربابان حاکم سرمایه داری جهانی ، جنگ افروزی و ویرانی سرزمین مشترک میلیونها انسان دربند و کل منطقه خاورمیانه بوده و است.ماهیت حکومت متمرکز کارگزاری گشته وابستگی کامل به بخشی از قدرتهای برتر جهان سرمایه داری جهانیست که به شکل نیمه فئودالی و نیمه سرمایه داری و بشکل نیمه مستعمره توسط اربابان جهانی و توسط حمایت انان اداره میگردد.فروپاشی سیاسی ناشی از تحریمهای فزاینده ،برگرفته از تضاد منافع قدرتهای جهان سرمایه داری بین المللی باعث فروپاشی اقتصادی و سیاسی نظام حاکم  گشته است.
فقر و گرسنگی و بیکاری و اعتیاد و گسترش  فحشا، فروپاشی اجتماعی ناشی از تبعیضهای حکومتی ،ماحصل سیاستهای حاکمان اسلامیست.کشتار حکومتی ،سرکوب وحشیانه مسلحانه و زندان و شکنجه و اعدام و تجاوز و ترور حکومتی، سانسور و قتل عام روزانه مردمان ساکن ایران و منطقه توسط سیاستهای جنگ افروزی ،ایجاد جنگهای نیابتی در کل منطقه،شیوع عمدی ویروس کرونا ، نمونه های واضح  و غیر قابل انکار کشتار حکومتیست. بدون نابودی کامل دستگاه متمرکز حکومت مزدور و جنایتکاران کارگزاری گشته و خلع سلاح و خلع قدرت از تمامی حاکمان مزدور، هیچ ازادی و برقراری عدالت اجتماعی و برابری متصور نیست.به باور ما آلترناتیو *حکومتهای خودگردان شورایی * تنها گزینه مناسب برای پاسخ به نیاز فوری و ضرورت اجتماعی،به  جنبشهای اجتماعی از جمله ،جنبشهای کارگران و زنان و دانشجویان و جنبشهای برابری طلبی ملتهای تحت ستم و همه ستم دیدگان است زیرا
-جنبش کارگران تنها با ایجاد حکومتهای خودگردان شورایی میتواند به ستم گری طبقاتی پایان دهد.
-جنبش زنان و دگرباشان جنسی تنها با ایجاد حکومتهای شورایی و کسب قدرت برابر و ثروت برابرمیتواند به ستم جنسی و آپارتاید جنسی و نرسالاری حاکم پایان دهد.
-جنبشهای ملتهای ساکن و تحت ستم در ایران تنها در شکل یک حاکمیت شورایی و خودگردان میتواند به عالیترین شکل استقلال کامل دست یافته و به همه ستمهای ملیتی و آپارتاید ملی پایان دهد.
-همه ستم دیدگان مذهبی و ایدئولوژیک تنها با برقراری حکومتهای شورایی و لائیک میتوانند به برتری نژادی و مذهبی و ایدئولوژیک پایان داده و در دل شوراهای خودگردان و مستقل خود سهم برابر از قدرت و ثروت را بصورت برابر در کمال آزادی مطلق کسب نمایند.
-عدالت اجتماعی ،آزادی و برابری تنها با ایجاد حکومتهای شورایی و لائیک با پایان دهی به توارث برای همه شهروندان ایجاد میگردد.
-بدون نابودی کامل حکومت متمرکز ستمگر هیچ ستمی پایان نخواهد یافت.آلترناتیو حاکمیت شوراها ، نابودی کامل قدرت و نه تسخیر قدرت که فساد اور است را تضمین مینماید.
-آلترنایتو حکومتهای مستقل و خودگردان شورایی لائیک و دئموکرات سر اغاز نابودی دولتهای مرتج منطقه و رهایی کامل ملتهای ایسر و دربند در شکل حاکمیتهای مشابه کارگزاری گشته در منطقه و پیش ضمینه ایجاد کنفدراسیون شورایی در منطقه خواهد بود
-الترناتیو شورایی با پایان دهی به حکومت نیمه مستعمره و کارگزار و مرتجع در سرزمن ایران سرآغاز نابودی روابط استعماری و استثماری جهان وحشی سرمایه داری خواهد بود.
ایجاد هسته های شورشگرو انقلابی و مقاومت خود گردان با هدف برپایی حاکمیتهای شوراها ، بهترین شیوه گسترانیدن جنبش سرنگونی و کسب اتحاد عمل انقلابی مابین جنبشهای اجتماعی زنان و کارگران و دانشجویان و معلمان و پرستاران و ملیتهای تحت ستم و همه مبارزین تحت ستم است.
به باور ما بدون انکار همه شیوه های مبارزاتی، برای کسب سرنگونی کامل حکومت اسلامی، کارآمدترین شیوه مبارزات در مرحله فعلی ،دفاع و مقاومت مسلحانه در تقابل با جنگ مسلحانه رژیم و تسلیح توده ها برای کسب آمادگی کامل و کسب پیروزی در نبرد نهایی با حکومت تا دندان مسلح است.
اینک در این مرحله تاریخی ، دفاع مسلحانه و تسلیح توده ها در تقابل با جنگ مسلحانه سازمانیافته حکومت جنایتکار اسلامی مطرح میگردد.قهر انقلابی توده ها جنگ مسلحانه نیست بلکه عالیترین شکل دفاع از صلح و پایان دهی به جنگ های بیپایان است.بعبارتی دیگر ، تسلیح توده ها برای دفاع از صلح ، جنگ افروزی و خشونت طلبی نیست. دفاع و مقاومت مسلحانه ، پاسخ مشروع به کشتار حکومت اسلامی است که چهل و دو سال با زندان و شکنجه و اعدام و دوشکا و تیربار و ویروس مردم بی دفاع را کشتار میکند .
دفاع و مقاومت مسلحانه ، خشونت نیست بلکه پاسخ به خشونت عریان حکومت جنایتکار است.
میلیونها تن از مردم بی دفاع که به گفته حاکمان ،غنیمت جنگی محسوب میشوند ، در گروگان رژیم اسلامی هستند.
تحمیل جنگ و ویرانی و فقر و گرسنگی و قتل عام و کشتار و تجاوز و اعدام کارنامه ننگین حاکمان اسلامی و ماموریت رژیم کارگزاری گشته است.
صدها هزار انسان قهرمان توسط این حکومت جنایتکار بجرم دفاع از شرافت انسانی  که برای کسب آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و در اعتراض به کشتار و خشونت با شیوه های مسالمت امیز و مدنی مبارزه کردند در جنگ مسلحانه اعلام نشده حکومت کشته شدند. میلیونها انسان در منطقه و سرزمینمان قربانی جنگ افروزی رژیم جنایتکار اسلامی گشتند.کل منطقه خاورمیانه و جهان از اتش جنگ و ترور حکومت اسلامی در رنج و هراس است.اکنون هزاران نفر در سیاه چالهای رژیم بجرم دگر اندیشی و اعتراض محبوس هستند.میلیونها انسان گروگان در سرزمینمان در اسارت حکومت بسر میبرند.
اکنون روزانه هزاران نفر توسط شیوع عمدی حکومتی ویروس کرونا و اعدام و شکنجه و ترور در معرض نابودی هستند.جنایتهای وحشیانه رژیم پرشمار و گستردهاست.خودکشی کودکان قتل عام کودکان کار و اینک کشتار حکومت و سپاه با روش دزدی اجساد و فروش اعضای بدن قربانیان آخرین نمونه وحشیگری رژیم جنایتکار است
با علم بر ان  که بدون سرنگونی حکومت جنایتکار، جنگ و کشتار را پایانی نیست پس در نتیجه ، تنها راه حل تحمیل شده برای کسب پیروزی جنبش های اجتماعی ، دفاع مشروع مسلحانه در تقابل با خشونت و کشتار است.تنها راه گسترش جنبش سرنگونی نیز سازماندهی و تسلیح توده هاست که توسط هسته های مقاومت به بهترین شیوه میتوان بدان دسترسی یافت.
نبرد نهایی با رژیم هار گشته در حال فروپاشی در پیش است.شورش گرسنگان و جنبشهای اجتماعی در پیش است.تسلیح توده ها تنها ابزار پیروزی قطعی برای نابودی این بیداد و ستاندن داد است.
هسته های مقاومت شورایی و شورشگر و انقلابی ، با تمامی توان در راستای پاسخ به فراخوان جمعی از اعضا و گروههای مبارز  در قالب اتحادیه های مبارزدر سرزمین مشترکمان و منطقه ، برای سازماندهی و تسلیح توده های مردم در صف اول  در جبهه مبارزه جنبشهای مردمی قرار گرفته است. هسته های مقاومت و شورشگر در کنار هسته های انقلابی برای دفاع از مردم بی دفاع از همه نیروهای پیشگام ، برای پیوستن به اتحاد عمل انقلابی با هدف گسترش جنبش سرنگونی دعوت مینماید.
مردم مبارز و نیروهای پیشگام ، هسته های مستقل مبارز خود را تشکیل داده و به صفوف جبهه صلح و شرافت در اخرین نبرد برای کسب رهایی کامل بپیوندید.
مبارزه و مقاومت زندگیست! 
زنده و پیروز باد انقلاب اجتماعی ستم دیگان
نابود باد رژیم و حاکمیت جنایتکار اسلامی و مزدورسرمایه داری جهانی 
برقرار باد حکومتهای شورایی خود گردان لائیک و دموکراتیک
 
از طرف اتحادیه هسته های مقاومت شورایی و شورشگر و انقلابی
------------------------------------------------------------------------------

هسته های مقاومت شورایی
(با تایید 187 مسئول و همه اعضای عضو از جمع 236 هسته مقاومت شورایی)
هسته های شورشگر و انقلابی
(با تایید و امضای همه مسئولین و اعضا در جمع 23 هسته)
هسته های مقاومت انقلابیون سوسیالیست
(با تایید و امضا سه مسئول هسته )
-----------------------------------------------------
توضیح - در جلسه همه مسئولین هسته ها قرار های زیر نیز تصویب گشت.

-ایجاد گروه کار برای تهیه مانیفست اتحادیه و اعلام موجودیت ان.
-ایجاد هسته های مقاومت شورایی با محوریت منطقه اسکاندیناوی اروپای مرکزی و منطقه امریکا و کانادا برای پشتیبانی و سازماندهی رسانه ای و برقراری ارتباطی با همه هسته ها
-ایجاد هسته های مخفی در ترکیه و عراق و افغانستان و ممنوعیت تبلیغات شفاف بخاطر حفظ  و تامین شرایط امنیتی اعضا
-عدم پذیرش تعیین سخنگو و نهاد نمایندگی در خارج از کشور. هسته های اروپا و امریکا تنها مسئولیت تبلیغات ارسال بیانیه ها و ارتباطات هسته ها را دارا هستند.
-تایید استقلال کامل هسته های شورایی در همه تصمیم گیریها و شیوه های مبارزاتی علی رغم کسب اتحاد عمل مبارزاتی و تسلیح اعضا و توده ها  تا اعلام زمان بندی آغاز قیام
-شناسایی کامل مراکز مهم تسلیحاتی و هسته های مزدوران اطلاعات و سپاه در محلات و یا در  رده های بالای حکومت جنایتکار در کنار سازماندهی هسته های مقاومت محلات و افشای انان به سایر هسته ها از طریق هسته های خارج از کشور.
-رعایت کامل پروتکلهای امنیتی توسط هسته های مقاومت
-تسریع ایجاد هسته های مقاومت و یاری رساندن به هسته های جدید و برقراری ارتباط و اموزش اعضا
-با اعلام شروع قیام بدست گیری کنترل اداره شورایی محلات و آزادسازی مناطق حساس تعیین گشته. 
-ایجاد فوری رسانه های مستقل توسط هسته های خارج ارتباط با گروههای پیشگام متشکل و سازمانیافته با محوریت آلترناتیو شوراها

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

باریش نصیریان

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما