طالبان تنها با پذیرفتن قانون اساسی، می‌توانند به زندگی سیاسی در افغانستان برگردند