بعد از کاهش شدید ارزش شرکت‌ها، رشد بورس، برای رسیدن به یک تعادل آغاز شد