ابی کە بە سوراخ مورچگان رفت! ببهانە سخنان خانم شادی صدر
01.01.2021 - 12:04
 
مشکل ایرانیان این است کە بە تاریخ و فرهنگ خود نااشنا، حدود و ثغور خود را نمی شناسند و از نظر انان تاریخ حقیقی ان است کە در کتب درسی در مدارس تدریس میشود و یا تاریخ نویسان حکومتی می نویسند اما واقعیت چیز دیگریست.
اخیرا خانم شادی صدر در یکی مصاحبەهایشان با بی بی سی بە واقعیتی اشارە نمودە کە همانند اب ریختن بە سوراخ مورچگان است. خانم صدر گفتە عربها نوروز را جشن نمیگیرند و این موضوع اگرچە سادە اما در معنای حقوقی میتواند داعیە ایرانگراین کە ایران را یک ملت میدانند زیر سوال ببرد. چون ایرانیان با بکارگیری ملت ایران بجای ملتهای ایران در صدد انکار هویت ملتهای غیرفارس هستند.
متاسفانە خانم شادی صدر از این نکتە غافل بودە کە ماهیت و منشا نوروز کوردها با نوروز فارسها متفاوت است و اگر بە تاریخ و منشا نوروز می پرداخت مورچگان بیشتر رو اب می افتادند. برای نمونە تاریخ و نوروز کوردها بە دورە مادو ائین زرتشتی برمیگردد و در حال حاضر تقویم کوردها ٢٧١٩ کوردی هست در حالیکە تقویم و سال ایرانیان از عصر اسلام گرفتە شدە و اینک ١٣٩٩ است. اگر نوروز ایرانیان را بە تاریخ شاهنشاهی ایران کە از دورە هخامنشی حساب میشود نیز پیوند بزنیم بازهم نوروز و تاریخ و نوروز کوردها قدمت بیشتری دارد و نشان از این است کە نوروز از کوردستان بە ایران سرایت کردە است.
تا قبل از مشروطە ایران ممالک محروسە بودە و تمام دروغ پردازیهای ایران یکصد سال است. با هیچ سیغەای نمیتوان ملتهایی را کە تاریخ و فرهنگ غنی تری از تاریخ و فرهنگ ساختگی دارند ذوب کرد بقول دانایان برای همیشە نتوان برخلاف جریان اب شنا کرد. شادی صدر و بسیاری از زنان ایران وجدان بیدار جامعە بی وجدان ایران است.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما