کرونا و گروگانگیری مردم
10.01.2021 - 10:10

خامنەای خرید واکسن کرونا را از آمریکا و انگلیس ممنوع کرد. بە این ترتیب موضع ضدغربی او در شرایطی کە جهان با بلای کووید ١٩ دست بە گریبان است، مستقیما سلامت مردم را نشانەگرفتەاست.

اما چرا او دست بە این کار زد؟ دلایل می توانند متفاوت باشند، از جملە:

ـ در شرایطی کە ایران محاصرە شدە و امکان ارتباط بانکی با جهان خارج و برگشت پولهای حاصل از مراودات اقتصادی وجودندارد، واریزکردن پول از طرف ایران بە شرکتهای آمریکائی بەنظر او باخت دیگریست برای طرف ایرانی،

ـ می توان گفت کرونا عامل مهمی بود در توقف اعتراضات مردمی در ایران، بنابراین بە عقب انداختن پیشگیری از آن می تواند بمنزلە خرید وقت بیشتر برای حاکمیت جهت پیشبرد برنامەهای خود باشد،

ـ خامنەای بنابر قرارداد استراتژیک ٢٥ سالە جمهوری اسلامی با چین، بوضوح تمایل بە شرق پیداکردەاست. توقف خرید واکسن از غرب خودبخود از جملە بە معنای خرید آن از منابع غیرغربی خواهدبود،

ـ این تصیم خامنەای فشار بیشتر بر دولت روحانی جهت دوری بیشتر آن از معاملە با غرب است،

ـ خامنەای نگاە بە تولید داخلی این واکسن، حداقل در همکاری با یک کشور خارجی، دارد. نگاهی کە بە علت تاخیر در پیشبرد آن می تواند پیامدهای خطرناکی برای جان میلیونها هموطن ایرانی داشتەباشد. او نیاز بە حفظ منابع ارزی در داخل کشور دارد،

ـ تعلل در درمان و پیشگیری بیماری کرونا، بمنزلە فشار بر جامعە جهانیست، زیرا این تعلل می تواند بعلت خصلت فراگیر کووید ١٩ کماکان تهدیدی برای سلامت جهان از طرف ایران باشد. خامنەای از این طریق می خواهد جهان و از جملە غرب را ناچارکند کە در دوران ریاست جمهوری بایدن امتیازات بهتری بە ایران بدهند.

در پایان می توان گفت کە رهبر جمهوری اسلامی با این موضعگیری خود نشان می دهد کە همە چیز در این جهان برای او وسیلەای است جهت پیشبرد برنامەهای سیاسی ـ ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی. گروگانگیری مردم ایران این بار با وضوح بیشتری خود را نمایان می کند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما