تا سە نشە بازی نشە!

فاکتهای تاریخی ارائەشدە از طرف بهزاد نبوی دقیق اند. آنگاە اصلاحات می ماند، انقلاب از راە می رسد. اما آنچە کە در این گفتگو بە آن اشارە نمی شود همانا شکست انقلابهای مشروطە و انقلاب بهمن است. در واقع اصلاحات شکست خورد و انقلابهای منتج از شکست اصلاحات هم شکست خوردند!
بهزاد نبوی، فعال اصلاح طلب در گفتگوئی تحت عنوان "تبعات سنگین پروژە یکدست سازی را بسنجید" کە در روزنامە آرمان ملی چاپ شدە نسبت بە تلاش دوبارە حاکمیت جهت یکسان سازی در دستگاههای قدرت کە یکبار در زمان احمدی نژاد برای آن اقدام شد، هشدار می دهد. او در این هشدار بە تجارب تاریخی هم نظری می افکند. بعنوان نمونە می گوید شکست تلاشهای اصلاح طلبانە امیرکبیر در زمان قاجاریە، پنجاە سال بعد بە انقلاب مشروطە منتهی شد؛ و شکست مصدق نیز بعد از بیست و پنج سال بە انقلاب سال ٥٧.
 
فاکتهای تاریخی ارائەشدە از طرف بهزاد نبوی دقیق اند. آنگاە اصلاحات می ماند، انقلاب از راە می رسد. اما آنچە کە در این گفتگو بە آن اشارە نمی شود همانا شکست انقلابهای مشروطە و انقلاب بهمن است. در واقع اصلاحات شکست خورد و انقلابهای منتج از شکست اصلاحات هم شکست خوردند!
با این حساب آیا نمی توان بە این نتیجە رسید کە برای پیروزی در انقلاب ما احتیاج بە نوعی پیشرفت در زمینە اصلاحات هم داریم تا در طی آن شرایط انقلاب بدرستی پی ریزی شوند؟ بە بیانی دیگر آیا می شود انقلاب را بر پایە شکست اصلاحات پی ریزی کرد؟ یا اینکە یک رابطە دیالکتیکی مابین این دو برقرار است کە در جریان آن عناصری مثبتی از اصلاحات باید خود را بە روند انقلابی پیوند دهند؟
 
اگر منطق سخنان بهزاد نبوی را پیگیری کنیم منطقا بە این نتیجە می رسیم کە انقلاب سومی کە در نتیجە شکست اصلاحات در ایران در راە است آن هم محکوم بە شکست خواهدبود. یعنی انقلاب می شود (حال سالش مهم نیست)، اما بە اهداف خود کە متحقق کردن اهداف است (و نە صرفا برکناری رژیم موجود)، نخواهدرسید.
 
البتە همانگونە کە دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی، می گوید نمی شود بە فرض واقعیات تکراری امروز بە تکرار آنها در آیندە هم ناگزیر دل بست. جهان در ذات خود حاوی شگفتیهاست، اما باز این احتمال وجود دارد کە ما با تکرار فاجعە شکست انقلاب دیگری مواجهە شویم.
 
البتە در فرهنگ تودەای، سنتی هست کە می گوید تا سە نشە بازی نشە!
 
 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: