قانون‌اساسی منتسب به استاد شجریان؛ روزنه امید برای گذر از وضع موجود