در کیش شخصیت خامنه‌ای، ارزش‌های منفی نقش تعیین‌ کننده دارند