انتخابات ایران؛ نامزدهای سوخته، دسته‌دومی‌ها و نیمکت‌نشین‌ها