سال ۱۳۹۹ در حالی آغاز شد که علی خامنه‌ای از دشمن جدیدی رونمایی کرد: اجنه