نقش زنان در جنبش فدایی، همراه با بزرگداشت روز زن !

نقش زنان در جنبش فدایی، همراه با بزرگداشت روز زن !
هشت مارس، روز جهانی زنان، امسال در کشور ما مصادف است با پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی. هشت مارس کە بنیان خود را از اندیشە چپ و مساوات طلبانە میان زن و مرد می یابد، در سنت ما فدائیان از جایگاە ویژەای برخوردار است. زنان فدائی بە درازای پنج دهە از عمر جنبش فدائی، شجاعانە در راە حقوق زنان مبارزە کردەاند و از ارکان اصلی جنبش زنان در کشور ما محسوب می شوند. ما امسال بە مناسبت پنجاە سالگی جنبش فدائی و نقش و پیوند ویژە آن با جنبش زنان، ویژەبرنامەای برگزار خواهیم کرد کە متعاقبا اطلاعات لازم در مورد آن در اختیارات هموطنان قرار خواهد گرفت.
 
 سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
 
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: